سفارش تبلیغ
صبا ویژن
در رشته دکترای فیزیولوژی ورزش که شامل سه گرایش است.
الف- فیزیولوژی ورزش عصبی و عضلانی
ب- فیزیولوژی ورزش قلب، عروق و تنفسی
ج-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی.

رشته دوم در دکترا، دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی که خود سه گرایش دارد. عبارتند از:
الف-حرکات اصلاحی
ب-امدادگر ورزشی
ج-تربیت بدنی ویژه.

رشته سوم از برنامه‌های دکترا، به نام دکترای رفتارهای حرکتی است که در این رشته سه گرایش تصویب شده که شامل :
الف-گرایش رشد حرکتی
ب-گرایش یادگیری حرکتی
ج-گرایش کنترل حرکتی.

رشته چهارم از برنامه دکترا به نام رشته دکترای روانشناسی ورزشی که دو گرایش زیر مجموعه آن است. الف-گرایش روانشناسی بالینی ورزش
ب-گرایش روانشناسی تربیتی ورزش

برنامه پنجم دکترا به نام دکترای بیومکانیک ورزشی است که سه گرایش آن عبارت است از:‌
الف-گرایش بیومکانیک پایه ورزش
ب- بیومکانیک عملکرد ورزشی
ج- بیومکانیک بازتوانی ورزشی

برنامه ششم دکترا رشته دکترای مدیریت ورزشی است که سه زیر مجموعه دارد؛
الف-گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
ب-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
ج-گرایش مدیریت رویدادها و اماکن ورزشی.


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

رشته دوم در کارشناسی ارشد عبارت است از کارشناسی ارشد مدیریت ورزش که گرایش‌های این رشته در کارشناسی ارشد عبارت است از:‌
الف-مدیریت بازاریابی در ورزش
ب-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
ج-مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
د-مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
ه-مدیریت رسانه‌های ورزشی
ح-مدیریت رویدادهای ورزشی.


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ